MOSFET – rozwiązanie szczególnie cenne dla robotyki!

Akronim „MOS” oznacza „Metal Oxide Semiconductor”, natomiast słowo „tranzystor” pochodzi od łacińskiego słowa „transferre”, oznaczającego przeniesienie lub zmianę. Ważną cechą urządzeń MOSFET jest to, że nie płynie przez nie prąd, gdy przez zaciski elektrod źródła i drenu nie jest przyłożone napięcie. Ta właściwość czyni je idealnymi do stosowania w obwodach zasilania, w których przepływa silny prąd, ponieważ mogą być włączane i wyłączane bez samodzielnego jego poboru.

Sposób działania

MOSFET to rodzaj tranzystorów polowych, wykorzystujących efekt pola elektrycznego na przewodzącym kanale do kontroli przepływu prądu przez niego. Składają się one z materiału półprzewodnikowego z dwiema bramkami: 

  • jedna, która kontroluje ilość prądu płynącego od źródła do drenu, 
  • druga, która kontroluje, czy prąd płynie. 

Dwie bramki są oddzielone izolatorem zwanym dielektrykiem.

Gdzie występują?

MOSFET jest ważnym elementem układów scalonych, w których do elektrody bramki przykłada się napięcie i kontroluje prąd przez niego przepływający. Można to zrobić poprzez zmianę napięcia na bramce, co powoduje zmianę jej rezystancji.

Tranzystory unipolarne (MOSFET) występują w wielu odmianach, a każda z nich mocno różni się od pozostałych. Technologia ta, stosowana jest obecnie do produkcji tranzystorów unipolarnych i układów scalonych, które znajdują zastosowanie np. w robotyce.